PlateSpin

corner
Untitled document

PlateSpin มีสำนักใหญ้่อยู่ที่โตรอนโต ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Attachment Group, PlateSpin มุ่งเน้นไปที่เครื่องมือในการจัดการ virtualization บน VMware, Microsoft Hyper-V และ Citrix XenServer.

ผลิตภัณฑ์ของ PlateSpin
PlateSpin Recon
- ช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมสินค้าคงคลังทั้งแบบ physical, virtual servers และ catalog resources
- ตรวจสอบการใช้งานของทรัพยากรนอกเวลาการทำงาน
- สร้างรูปแบบต่างๆที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานของเซิฟต์เวอร์

PlateSpin Migrate
โยกย้ายปริมาณงานระหว่างเซิฟต์เวอร์แบบ physical และ virtual เพื่อให้ลักษณะตรงตามกับการใช้งานของเซิฟต์เวอร์นั้นๆมากที่สุด

PlateSpin Protect
ดูแลรักษา physical และ virtual workloads โดยการสร้างและรักษาสำเนาเครื่องเสมือนสำหรับการกู้คืนระบบและความใช้งานทางธุรกิจ

PlateSpin Forge
อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์เพื่อป้องกันปริมาณงานทางด้าน physical และ virtual workloads โดยใช้ประโยชน์จากการทำงานแบบเสมือน PlateSpin Forge ยังรวมถึงซอฟต์แวร์ทั้งหมด, ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ต้องการกู้คืนข้อมูลอย่างง่าย
- รวดเร็ว, เชื่อถือได้ในการกู้ข้อมูล
- ดูแล ปกป้องเป็นรายชั่วโมง
- ทดสอบการกู้คินข้อมูลที่เสียหายโดยคลิกปุ่มที่เม้าส์
- กู้คืนการทำงานจากสัญญาณที่ขาดหาย

NSESB และ PlateSpin

Distributors of
Contact
Name:
Phone number:
E-mail:

If you prefer to contact with us please
call: +66 2 401 9240
mail: