Multi-Locations Office PBX

corner
Untitled document

Multi-Locations Office PBX
กรณีที่มีสำนักงานใช้
PBX อยู่หลายสาขาที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการจัดการธุรกิจของคุณจากทุกที่ PBX ช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่เสี่ยงต่อระบบโทรศัพท์ง่ายต่อการเชื่อมต่อสำนักงานและพนักงานทุกคน บริการทั้งหมดนี้จะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม


Suitable for
บริษัทข้ามชาติที่มีสาขาต่างจังหวัดที่หรือต่างประเทศซึ่งมีการสื่อสารทางโทรศัพท์ตลอดทั้งวัน
องค์กรที่มีการขยายสำนักงานสาขาของตนหรือมีสาขาจำนวนมากและต้องสื่อสาร ภายในสำนักงานเดียวกันยังรวมถึงบางส่วนขององค์กรที่ทำงานอยู่ในอาคารเดียวกันแต่ในชั้นที่แตกต่างกัน
องค์กรที่ต้องการลงทุนในการขยายสาขาของสำนักงานหรือกระจายสถานที่เพียงชั่วคราวเช่น สถานที่ก่อสร้างสำนักงานขาย ที่ห่างไกลสำนักงานและต้องสื่อสารอยู่ตลอดเวลา
องค์กรที่ต้องการเชื่อมโยงระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจสำหรับการสนับสนุนผ่านการสื่อสารทางโทรศัพท์หรือต้องการเชื่อมต่อระหว่าง IP-PBX ร่วมกัน (Trunking IP) ในการเพิ่มระดับการให้บริการ


Professional Service by NSESB

NSESB ให้บริการโซลูชั่น IP-PBX MultiSite ที่สามารถใช้กับ Leased Line, MPLS หรือ ADSL ในแบนด์วิดธ์ที่ต่ำ ซึ่งส่วนมากเกิดขึ้นกับเครือข่ายของ ADSL โดยใช้ VoIP แพคเกจเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพที่ได้จากการแก้ปัญหานี้ช่วยรักษาคุณภาพเสียงที่ดีผ่านเครือข่าย ADSL

NSESB รองรับลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเราให้บริการที่ใช้ IP-PBX ในต่างประเทศสำหรับลูกค้าของเราโดยที่มีราคาไม่แพงเป็นอัตราเดียวกันจากราคาในประเทศไทยและNSESB ยังให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ, ทีมวิศวกรของเราให้การบำรุงรักษาระบบมากกว่าเซสชั่นเครือข่ายระยะไกลหรือบริการในสถานที่ปกติ

Distributors of
Contact
Name:
Phone number:
E-mail:

If you prefer to contact with us please
call: +66 2 401 9240
mail:

 
Related Products
Products